Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 RODO*.

1. Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Uniwersytet Warszawski (UW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z  administratorem można się skontaktować, wybierając jedną z form kontaktu udostępnioną na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z IOD UW można się kontaktować, wysyłając wiadomość na adres: iod@adm.uw.edu.pl.

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i założenia konta na stronie www.fn.uw.edu.pl i umożliwienia korzystania z funkcjonalności wymienionej strony internetowej, tj. składania artykułów do publikacji, prowadzenia procesu anonimowego recenzowania, prowadzenia korespondencji z autorami związanej z przedłożonymi przez nich artykułami. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgody można wycofać w każdej chwili bez podawania powodów, wysyłając wiadomość na adres: thephos@uw.edu.pl.

4. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od chwili usunięcia konta lub wycofania zgody na przetwarzanie.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego, mogą być także udostępniane partnerom czasopisma „Filozofia Nauki” w zakresie niezbędnym do realizacji prac redakcyjnych. Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty świadczące usługi IT, z którymi Uniwersytet Warszawski ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wycofania zgody w dowolnym momencie. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych nie będą Państwo mogli korzystać z pełnego zasobu strony internetowej czasopisma „Filozofia Nauki”.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w kwestionariuszu rejestracyjnym przez Uniwersytet Warszawski w celu:

  • rejestracji i założenia konta użytkownika na stronie www.fn.uw.edu.pl;
  • przyjmowania artykułów do publikacji, poddania ich anonimowemu recenzowaniu, prowadzenia korespondencji z autorami związanej z przedłożonymi artykułami;
  • otrzymywania informacji o ukazywaniu się nowych numerów „Filozofii Nauki”.
  • Wiem, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres: thephos@uw.edu.pl. Zapoznałam/zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).