O czasopiśmie

„Filozofia Nauki” jest kwartalnikiem naukowym wydawanym przez Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszystkie artykuły, polemiki i recenzje publikowane w kwartalniku są poddawane podwójnie ślepej recenzji zewnętrznej.

Tematyka czasopisma obejmuje cały zakres filozofii analitycznej, m.in. epistemologię, ontologię, filozofię nauki, filozofię języka, filozofię umysłu, logikę filozoficzną, semiotykę logiczną, prakseologię, kognitywistykę.

W kwartalniku publikowane są artykuły w języku polskim i angielskim.

Czasopismo prowadzi dział Archiwalia, w którym ukazują się, często po raz pierwszy, trudno dostępne teksty filozofów związanych ze Szkołą Lwowsko-Warszawską.

„Filozofia Nauki” jest sklasyfikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na liście czasopism punktowanych. Za publikację w kwartalniku przyznaje się jednostce macierzystej autora 100 punktów.

Kwartalnik jest indeksowany w bazach:

  • Clarivate Analytics Arts & Humanities Citation Index oraz Clarivate Analytics Current Contents/Arts & Humanities (Web of Science),
  • SCImago Journal & Country Rank,
  • Scopus,
  • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH Plus),
  • Index Copernicus Journal Master List,
  • Infobase Index.

Abstrakty publikowane są również w bazach:

  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),
  • PhilPapers,
  • POL-index.