Zasady polityki publikacyjnej

Redakcja „Filozofii Nauki” wymaga od autorów, recenzentów i redaktorów przestrzegania zasad polityki etycznej czasopisma na wszystkich etapach prac wydawniczych.

Proces kwalifikowania tekstów do druku w „Filozofii Nauki” przebiega zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

 1. Nadesłanie tekstu do publikacji w „Filozofii Nauki” jest równoznaczne z oświadczeniem przez Autorkę lub Autora, że artykuł jest jej lub jego własnym dziełem, że nie był dotąd publikowany w całości ani w istotnych częściach oraz że inne pisma nie rozważają obecnie jego publikacji.
 2. Wszystkie osoby wymienione jako autorzy lub współautorzy powinny mieć znaczący wkład w powstanie tekstu (nie akceptujemy tzw. guest authorship). Za autorkę lub autora tekstu uznaje się osobę, która spełnia równocześnie wszystkie trzy warunki:
  • wniosła istotny wkład w koncepcję lub projekt pracy badawczej, z której wyrasta artykuł, bądź też zebrała, poddała analizie lub interpretacji dane uzyskane w trakcie badań,
  • przygotowała pierwszą wersję tekstu lub w istotnym zakresie współpracowała przy jej napisaniu bądź też poddała ją gruntownej obróbce,
  • zaaprobowała ostateczną wersję tekstu przedłożonego do druku.
 3. Należy podać imiona i nazwiska wszystkich współautorów, czyli osób spełniających jednocześnie warunki 1-3 z punktu 2 (niedopuszczalny jest ghostwriting).
 4. Osoba zgłaszająca tekst (Autorka lub Autor) ponosi odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń dotyczących ghostwriting guest authorship.
 5. Autorzy przedstawiają Redakcji informację o źródłach finansowania nadsyłanej publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
 6. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym i językowym. Rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo, przekonania polityczne, stopień naukowy i zatrudnienie autorów nie wpływają na ocenę.
 7. Redakcja przestrzega zasad poufności. Nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych artykułów. Osobami upoważnionymi są autorzy tekstu, redaktorzy „Filozofii Nauki” i recenzenci. Recenzenci nie mają dostępu do informacji o autorach.
 8. W wypadku uzasadnionych podejrzeń co do rzetelności naukowej Redakcja podejmuje decyzję o wstrzymaniu publikacji. Mowa tu m.in. o następujących przypadkach: plagiat, autoplagiat (powielenie własnych publikacji lub ich fragmentów w przedłożonym tekście bez podania źródła), nieprawdziwe oznaczenie autorstwa lub niewskazanie współautorów, niewskazanie potencjalnego konfliktu interesów, fałszowanie lub fabrykowanie danych. Ujawnione przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane publicznie (włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniającej autora, odpowiednich władz i stowarzyszeń naukowych).