On Certain Values of the Lvov-Warsaw School and Logical Culture: Towards Challenges of Contemporaneousness

Autor

DOI:

https://doi.org/10.14394/filnau.2022.0005

Słowa kluczowe:

Lvov-Warsaw School, values, science, logical culture, education, Jan Łukasiewicz, Tadeusz Czeżowski, Tadeusz Kotarbiński

Abstrakt

This article explores the question of how the members of the Lvov-Warsaw School promoted values that can be regarded as components of so-called logical culture. The author argues that these values are strictly connected with science. With references to Łukasiewicz, Czeżowski, and Kotarbiński,
the article explores how values shape the logical culture and determines society as directed towards values. The article connects the meta-philosophical perspective with the philosophical one.

Bibliografia

Ajdukiewicz K. (1934), Logiczne podstawy nauczania [The Logical Foundation of Teaching], Encyklopedia Wychowania [Encyclopedia of Education], vol. II, No. 5, Warszawa: Nasza Księgarnia ZNP, 3-75.
Ajdukiewicz K. (1951), “Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce współczesnej” [Logic — Its Tasks and Needs in Contemporary Poland], Myśl Filozoficzna 1-2, 50-57. Reprinted in: Język i poznanie [Language and Cognition], vol. II, Warszawa 1965: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 209-221.
Ajdukiewicz K. (1953), Zarys logiki. Książka pomocnicza dla nauczyciela [An Outline of Logic: An Auxiliary Book for Teachers] Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Ajdukiewicz K. (1955), “O potrzebie usługowego kursu logiki w programach studiów uniwersyteckich” [On the Need for a Logic Course in the University Curricula], Życie Szkoły Wyższej 6, 8-22. Reprinted in: Język i poznanie [Language and Cognition], vol. II, Warszawa 1965: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 191-205.
Ajdukiewicz K. (1959), „Co może zrobić szkoła dla podniesienia kultury logicznej uczniów” [What the School Can Do to Improve the Standard of Logical Thinking of Students], Nowa Szkoła 2, 2-8. Reprinted in: Język i poznanie [Language and Cognition], vol. II, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965, 322-331.
Ajdukiewicz K. (1965), Logika pragmatyczna [Pragmatic Logic], Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe (2nd ed. 1974). Translated as: K. Ajdukiewicz, Pragmatic Logic, Dordrecht–Boston–Warsaw: D. Reidel–PWN, 1974.
Bonevac D. (1990), The Art and Science of Logic, Moutain View (CA): Mayfield.
Brożek A., Będkowski M., Chybińska A., Ivanyk S., Traczykowski D. (2020), Anti-irrationalism: Philosophical Methods in the Lvov-Warsaw School, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
Czeżowski T. (1938), “Twardowski jako nauczyciel” [Twardowski as a Teacher] [in:] Kazimierz Twardowski. Nauczyciel — uczony — obywatel [Kazimierz Twardowski: Teacher — Scholar — Citizen], Lwów: Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Reprinted in: Rozum i wola. Kazimierz Twardowski i jego wpływ na kształt kultury polskiej XX wieku [Reason and Will: Kazimierz Twardowski and His Influence on the Shape of Polish Culture of the 20th Century], J. J. Jadacki (ed.), Lublin: Academicon, 2021, 463-468.
Czeżowski T. (1958/1969), Odczyty filozoficzne [Philosophical Papers], 2nd ed., Toruń: Polskie Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Jadacki J. J. (2021), “Wkład Twardowskiego w rozwój logiki w Polsce” [Twardowski’s Contribution to the Development of Logic in Poland] [in:] Rozum i wola. Kazimierz Twardowski i jego wpływ na kształt kultury polskiej XX wieku [Reason and Will: Kazimierz Twardowski and His Influence on the Shape of Polish Culture of the 20th Century], J. J. Jadacki (ed.), Lublin: Academicon, 2021, 325-343.
Kleszcz R. (2021), „Twardowski — racjonalność, geniusz organizacyjny i mistrzostwo w nauczaniu” [Twardowski — Rationality, Organizational Genius, and Teaching Mastery] [in:] Rozum i wola. Kazimierz Twardowski i jego wpływ na kształt kultury polskiej XX wieku [Reason and Will: Kazimierz Twardowski and His Influence on the Shape of Polish Culture of the 20th Century], J. J. Jadacki (ed.), Lublin: Academicon, 2021, 49-96.
Kotarbiński T. (1955), “Kryzys logiki” [The Crisis of Logic], Myśl filozoficzna 15, 223-228. Reprinted in: Dzieła wszystkie. Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk [Collected Works: Ontology, Theory of Cognition, and Methodology of Sciences], Wrocław 1993: Ossolineum, 470-474.
Kotarbiński T. (1964), “Logika szkolna, jej problematyka i znaczenie dla pedagogiki” [The School Logic, Its Problems, and Meaning for Pedagogy) [in:] Pedagogika na usługach szkoły, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 22-39. Reprinted in: Dzieła wszystkie. Prakseologia. Część II [Complete Works: Praxiology. Part II], Wrocław 2003: Ossolineum, 603-617.
Kotarbiński T. (1970), “Logika jako przedmiot pomocniczy” [Logic as a School Auxiliary Subject], Studia Logica 26, 100-105. Reprinted in: Dzieła wszystkie. Prakseologia. Część II [Complete Works: Praxiology. Part II], Wrocław 2003: Ossolineum, 621-627.
Łukasiewicz J. (1912), “O twórczości w nauce” [On Creative Elements in Science] [in:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250 rocznicy Uniwersytetu Lwowskiego [The Commemorative Book in Memory for the 250th Anniversary of the University of Lvov], Lwów: Uniwersytet Lwowski, 1-15. Translated in: Selected Works, L. Borkowski (ed.), Amsterdam–London–Warszawa: North-Holland–PWN, 1970, 1-15.
Łukasiewicz J. (1961), Z zagadnień logiki i filozofii [Topics in Logic and Philosophy], J. Słupecki (ed.), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Łukasiewicz, J. (1970), Selected Works, L. Borkowski (ed.), Amsterdam–London–Warszawa: North-Holland—PWN.
Łukowski P. (2021), Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji [Practical Logic with Elements of Knowledge of Manipulation], 2nd ed., Warszawa: Wolters Kluwer.
Pelc J. (1969), “Logizacja nauczania w szkole średniej” [Logisation of Teaching in the Secondary School], Studia Logica 24, 208-220.
Rechlewicz W. (2021), “Non multa, sed multum. Idee pedagogiczne Twardowskiego” [Non multa, sed multum: Twardowski’s Pedagogical Ideas] [in:] Rozum i wola. Kazimierz Twardowski i jego wpływ na kształt kultury polskiej XX wieku [Reason and Will: Kazimierz Twardowski and His Influence on the Shape of Polish Culture of the 20th Century], J. J. Jadacki (ed.), Lublin: Academicon, 2021, 469-529.
Słupecki J. (1968), „Kształcenie sprawności logicznych u młodzieży szkolnej” [Forming Logical Skills in School Youth], Studia Logica 26, 149-155.
Szymanek K. (2001), Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny [The Art of Argumentation: A Terminological Dictionary], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Szymanek K., Wieczorek K. A., Wójcik A. S. (2003), Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów [The Art of Agrumentation: Exercises in Examining Arguments], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Tokarz M. (2006a), Argumentacja, Perswazja, Manipulacja [Argumentation, Persuasion, Manipulation], Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Tokarz M. (2006b), Ćwiczenia z wnioskowania i argumentacji [Exercises in Reasoning and Argumenting], Tychy: Śląskie Wydawnictwo Naukowe.
Twardowski K. (1901), Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki [Basic Concepts of Didactics and Logic], Lwów: Towarzystwo Pedagogiczne.
Twardowski K. (1920), „O wykształcenie logiczne” [In Favor of Logical Training], Ruch Filozoficzny 5(4-5), 65-71.
Woleński J (2021), “Rola Twardowskiego w filozofii światowej” [The Role of Twardowski in World Philosophy] [in:] Rozum i wola. Kazimierz Twardowski i jego wpływ na kształt kultury polskiej XX wieku [Reason and Will: Kazimierz Twardowski and His Influence on the Shape of Polish Culture of the 20th Century], J. J. Jadacki (ed.), Lublin: Academicon, 2021, 17-47.
Wybraniec-Skardowska U. (2005), „Czym jest logika uniwersalna?” [What is Universal Logic?] [in:] Dialogikon, vol. XIII, I. Trzciniecka-Schneider, E. Żarnecka-Biały (eds.), Kraków: The Jagiellonian University, 209-220.

Opublikowane

2022-03-31

Jak cytować

Wybraniec-Skardowska, U. (2022). On Certain Values of the Lvov-Warsaw School and Logical Culture: Towards Challenges of Contemporaneousness. Filozofia Nauki, 30(1), 53–66. https://doi.org/10.14394/filnau.2022.0005