Komorowska-Mach, J. i Szczepura, A. (2021) First-Person Authority Through the Lens of Experimental Philosophy, Filozofia Nauki, 29(2), s. 209-227. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0011.