Bordonaba-Plou, D. (2021) An Analysis of the Centrality of Intuition Talk in the Discussion on Taste Disagreements, Filozofia Nauki, 29(2), s. 133-156. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0008.