Drekalović, V. (2019) Mathematical Explanation as Part of an (Im)perfect Scientific Explanation: An Analysis of Two Examples, Filozofia Nauki, 28(4), s. 23-41. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0024.