Karimi, A. (2019) Yablo’s Paradoxes in Non-arithmetical Setting, Filozofia Nauki, 27(2), s. 5-15. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0008.