Bordonaba-Plou, David. 2021. An Analysis of the Centrality of Intuition Talk in the Discussion on Taste Disagreements. Filozofia Nauki 29 (2), 133-56. https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0008.