Drekalović, Vladimir. 2019. Mathematical Explanation As Part of an (Im)perfect Scientific Explanation: An Analysis of Two Examples. Filozofia Nauki 28 (4), 23-41. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0024.