Karimi, Ahmad. 2019. Yablo’s Paradoxes in Non-Arithmetical Setting. Filozofia Nauki 27 (2), 5-15. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0008.