Komorowska-Mach, J., & Szczepura, A. (2021). First-Person Authority Through the Lens of Experimental Philosophy. Filozofia Nauki, 29(2), 209-227. https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0011