Drekalović, V. (2019). Mathematical Explanation as Part of an (Im)perfect Scientific Explanation: An Analysis of Two Examples. Filozofia Nauki, 28(4), 23-41. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0024