Karimi, A. (2019). Yablo’s Paradoxes in Non-arithmetical Setting. Filozofia Nauki, 27(2), 5-15. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0008